Registracija

FIZINIS ASMUO
Juridinis asmuo

*EL. PAŠTAS:

*SLAPTAŽODIS:

*SLAPTAŽODŽIO PATVIRTINIMAS :

Asmeniniai duomenys

*Vardas:

Pavarde:

 

Šalis:

Miestas:

Adresas:

Pašto kodas:

TELEFONAS:Pirkimo sutartys

Galioja nuo 31.08.2023

PAGRINDINĖS PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Šios pagrindinės sąlygos (toliau Pagrindinės sąlygos) sudaro nedalomą pardavimo sutarties, kurią JobCross OÜ (toliau Pardavėjas, įmonės kodas 12123506, adresas Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti), sudaro per elektroninę aplinką www.originaalosad.ee su savo klientais (toliau Pirkėjas), dalį

 • 1. Pagrindinės sutarties tikslas ir objektas
  • 1.1. Pagrindinėmis sąlygomis nustatyta tvarka ir sąlygomis Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas (toliu vadinamos Prekės).
  • 1.2. Pagrindinių sąlygų tikslas yra reguliuoti Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio santykius Pirkėjui perkant Pardavėjo parduodamas Prekes. Pagrindinių sąlygų pagrindu Pirkėjas perduoda Pardavėjui užsakymą, o Pardavėjas vykdo atitinkamus užsakymus. Kiekvienu konkrečiu pardavimo sandorio atveju, Pardavėjas ir Pirkėjas sudaro pardavimo sutartį užsakymo pateikimo ir jo patvirtinimo būdu (toliau Sutartis).
  • 1.3. Prie Prekių priskiriamų paslaugų ir gaminių asortimentas nėra fiksuotas ir laikui bėgant gali kisti. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Prekių asortimentą, įskaitant bet kokio produkto ar paslaugos teikimo nutraukimą. Gauti užsakymai turi būti vykdomi pagal šią Sutartį.
  • 1.4. Tikslus Pirkėjui parduodamų Prekių kiekis ir asortimentas nustatomas pagal užsakymą, kurį Pirkėjas pateikia Pardavėjui Sutarties pagrindu.
 • 2. Užsakymo pateikimas
  • 2.1. Perkant Prekes Pirkėjas pateikia Pardavėjui užsakymą Pardavėjo elektroninėje aplinkoje www.originaalosad.ee. Užsakyme reikia nurodyti:
   - kokią Pardavėjo prekių asortimente nurodytą prekė Pirkėjas užsako;
   - koks yra užsakomų prekių kiekis;
   - kokia yra užsakomų prekių kaina;
   - koks yra užsakomų prekių apibūdinimas;
   - koks yra užsakomų prekių unikalus kodas.
  • 2.2. Pirkėjas pateikia užsakymus naudodamas individualų, Pardavėjo išduotą naudotojo vardą ir slaptažodį. Pirkėjas turi teisę keisti slaptažodį, bet tai neįtakoja jo teisių ir pareigų šios Sutarties pagrindu. Visi per nurodytą naudotojo vardą pateikti užsakymai laikomi Pirkėjo užsakymais ir jie yra Pirkėjui privalomi. Pirkėjas prisiima riziką, kuri gali kilti piktnaudžiaujant naudotojo vardu ir slaptažodžiu, naudojimo neturint įgaliojimų ir vagysčių atveju.
  • 2.3. Pardavėjas pateikia patvirtinimą apie užsakymo gavimą ir priėmimą jį vykdyti Pardavėjo elektroninėje aplinkoje arba naudotojo požymyje nurodytu elektroninio pašto adresu nedelsiant po to, kai gauna Pirkėjo užsakymą. Pardavimo sutartis konkretaus užsakymo dalyje laikoma sudaryta patvirtinus užsakymą.
  • 2.4. Apytikslis prekių tiekimo terminas priklauso nuo Prekių rūšies ir gamintojo bei yra nustatytas Pardavėjo elektroninėje aplinkoje. Nurodytas tiekimo terminas yra indikatyvus, nėra privaloma sutarties sąlyga ir Pardavėjas nėra atsakingas už jo praleidimą. Pirkėjas turi teisę anuliuoti savo užsakymą susitarus tik su Pardavėju.
  • 2.5. Tuo atveju, jei užsakymo vykdymas užsakyme nurodytomis sąlygomis, pirmiausiai užsakyme nurodytais kiekiais, asortimentu ar Pardavėjo elektroninėje aplinkoje nurodytu apytiksliu tiekimo terminu nėra įmanomas, Pardavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją iš karto po to, kai paaiškėja, kad nėra įmanoma įvykdyti užsakymo, bet vėliausiais pasibaigus tiekimo terminui. Tokiu atveju užsakymo nevykdymas ar netinkamas vykdymas nėra laikomas pardavimo sutarties pažeidimu.
 • 3. Prekės kaina ir mokėjimo sąlygos
  • 3.1. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti pagal užsakymo pateikimo momentu galiojantį Pardavėjo kainininką, kuris yra prieinamas aplinkoje www.originaalosad.ee. Pardavėjas turi teisę atlikti kainininke pakeitimus. Kainininke galiojantys pakeitimai negalioja iki kainininko pakeitimo Pardavėjo patvirtintiems užsakymams. Tai, kas nurodyta paskutiniame sakinyje negalioja tuo atveju, jei užsakytos Prekės nėra sandėlyje pasiekiamos - tokiu atveju Pardavėjas turi teisę keisti kainą susitarimu su Pirkėju ir jei susitarimo dėl kainos pasiekti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę užsakymą anuliuoti.
  • 3.2. Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjui sąskaitą už užsakytas prekes iš karto po to, kai užsakymas yra patvirtinamas pagal punktą 2.3.
  • 3.3. Pirkėjas moka pardavėjui už prekes pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą vėliausiai per sąskaitoje nurodytą terminą. Pirkimo kainos sumokėjimas laikomas įvykusiu, kai į Pardavėjo banko sąskaitą įkrenta sąskaitoje nurodyta suma. Pardavėjas turi teisę sustabdyti tolesnių užsakymų, kurių įvykdymo terminas yra po ankstesnio užsakymo apmokėjimo termino dienos, vykdymą, tol, kol bus įvykdyti su ankstesniu užsakymu susiję įsipareigojimai..
 • 4. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės ir rizikos perėjimas
  • 4.1. Prekės Pirkėjui tampa pasiekiamos adresu, kurį Pirkėjas perduoda Pardavėjui registruodamasis Pardavėjo elektroninėje aplinkoje. Prekių pervežimą į Tiekimo vietą organizuoja ir su prekių pristatymu susijusias transporto išlaidas padengia Pardavėjas. Jei šalys nėra susitarusios kitaip, Tiekimo vieta yra Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti.
  • 4.2. Pirkėjas privalo Prekes priimti Tiekimo vietoje sutartą dieną (įskaitant ir laiką). Tuo atveju, jei Tiekimo vieta yra pas Pirkėją ar ją nustato Pirkėjas, tai Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti Tiekimo vietoje įprastu Pirkėjo darbo metu, įskaitant veiklos vietos įprastą darbo laiką. Jeigu Pirkėjas nepriima užsakytų Prekių mažiausiai du suderintus su juo kartus arba per 15 kalendorinių dienų nuo sutarto termino pabaigos, Pardavėjas turi teisę sutarties atsisakyti ir reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų netesybas, kurių dydis yra Prekių kaina. Netesybos priskaičiuojamos prie Prekių kainos sumokėjimo reikalavimo ir netesybų tikslas yra priversti Pirkėją įvykdyti savo pareigą, o ne kompensuoti nuostolius. Bet kokiu atveju Pardavėjas Prekes laiko ne ilgiau kaip du mėnesius nuo sutarto termino pabaigos.
  • 4.3. Pardavėjo perdavimo pareiga laikoma įvykdyta perdavus Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio sunykimo ir pažeidimo rizika pereina Pirkėjui, kai Pardavėjas įvykdo savo perdavimo pareigą.
  • 4.4. Prekių perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašius laikoma, kad Prekės buvo priimtos. Prekių perdavimu-priėmimu laikoma ir tai, kai Pirkėjas pasirašo sąskaitą, kurioje yra nurodytas pristatytų prekių kiekis. Pirkėjas patvirtina nurodyto akto ar sąskaitos pasirašymu, kad viską yra pakankamai kruopščiai peržiūrėjęs ir žino jų būklę. Pirkėjas įsipareigoja perdavimo-priėmimo akte ir/arba sąskaitoje nurodyti visus nustatytus Prekių trūkumus. Prekių perdavimo-priėmimo aktu ar sąskaita yra sutapatinamas ir Pirkėjo patvirtinimas dėl Prekių gavimo elektroninėje aplinkoje www.originaalosad.ee. Tuo atveju, jei Pirkėjas nepasirašo perdavimo-priėmimo akto ar sąskaitos bei nepatvirtina gavimo elektroninėje aplinkoje ilgiau nei per 7 dienas nuo Sąskaitos gavimo, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir jis neturi pretenzijų dėl Prekių.
  • 4.5. Prekių nuosavybės teisė pereina iš Pardavėjo Pirkėjui, kai Pirkėjas pilnai sumoka pirkimo kainą ir įvykdo kitus su Sutartimi susijusius įsipareigojimus Pardavėjui (nuosavybės rezervacija). Šalys nelaiko sutarties sąlygine dispozicijos sutartimi
 • 5. Prekių kokybė ir informavimas apie trūkumus
  • 5.1. Prekės turi būti kokybiškos, tokios, ko iš tokios rūšies Prekių paprastai tikimasi, ir turi atitikti teisės aktais nustatytus standartus, kokybės sertifikatus ir kitus apie Prekes pateikiamus kokybės reikalavimus
  • 5.2. Pirkėjas, priėmęs Prekes, iš karto įsipareigoja kruopščiai patikrinti jų atitikimą sutarties sąlygoms, pirmiausiai tam, ar Prekės atitinka asortimentą ir ar jų kiekiai yra teisingi. Jeigu Prekės neatitinka sutarties sąlygų, Pirkėjas turi apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją, bet ne vėliau kaip per vieną dieną, raštu ir labai tiksliai apibūdinti trūkumus. Jeigu Pirkėjas nurodytos pareigos nevykdo, jis vėliau negali remtis Prekių sutarties sąlygomis dėl neatitikimo ir negali teikti Pardavėjui pretenzijų ta dalimi. Norint remtis paslėptu trūkumu, kuris apima Prekių kokybę ir kurio Pirkėjas įprasto ir kruopštaus Prekės apžiūrėjimo momentu nustatyti, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi dienas nuo trūkumų nustatymo, privalo informuoti Pardavėją ir pakankamai tiksliai aprašyti trūkumus. Paslėptu trūkumu nėra Prekių asortimentas ir kiekis ar išvaizda.
  • 5.3. Jeigu Pirkėjas informavo Pardavėją apie prekių neatitikimą sutarta tvarka ir laiku, per 5 (penkias) dienas, dalyvaujant Pardavėjo ir Pirkėjo atstovui, sudaromas dvišalis Prekių trūkumo aktas. Tuo atveju, jei nėra susitarta raštu ar el. laiško forma kitaip, aktas sudaromas Pardavėjo buvimo vietoje Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti, t.y. Pirkėjas turi užtikrinti, kad sudarant aktą Pardavėjas galėtų susipažinti su parduotomis Prekėmis. Jeigu Pardavėjo atstovas per penkias (5) dienas Prekių peržiūrėti ir akto sudaryti neatvyks, Pirkėjas turi teisę sudaryti vienašališką aktą, kuris tokiu atveju yra pagrindu pretenzijai Pardavėjui pateikti. Jeigu Pirkėjas neatvyksta sudaryti akto, arba jei Pirkėjas neužtikrina Pardavėjui galimybės susipažinti su Prekėmis, Pirkėjas praranda teisę remtis Prekių sutarties sąlygų neatitikimu.
  • 5.4. Pirkėjas negali užskaityti sumomis, sumokėtomis už Prekes, kitų turimų sumokėti sumų.
  • 5.5. Teikiant užsakymą ar kitu atveju, kai Pirkėjas turi užsakytas Prekes grąžinti Pardavėjui, Prekės turi būti tokios pat būklės ir pakuotėje kaip perdavimo momentu. Pirkėjas padengia tiesiogines su Prekių grąžinimu susijusias išlaidas. Prekių būklės pablogėjimo atveju, Pirkėjas atsako už dėl daikto naudojimo atsiradusios vertės sumažėjimą, išskyrus tuo atveju, kai jis daiktą naudojo tik daikto esmės, savybių ir veikimo nustatymui. Kad įsitikinti daikto esme, savybėmis ir veikimu, Pirkėjas turėtų daiktą naudoti tik tiek, kiek tai būtų leidžiama daryti jam pardavėjo atstovybėje.
  • 5.6. Pirkėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi teisės atšaukti Prekių užsakymo ar grąžinti Prekių po užsakymo pateikimo, nepaisant to, ar Prekės buvo priimtos, ar ne. Šalių susitarimu Pardavėjas tokiu atveju gali suteikti Pirkėjui nuolaidą. Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, teisė atsisakyti sutarties galioja 6 skyriuje nustatyta tvarka.
 • 6. Pirkėjo, kuris yra fizinis asmuo, teisė atsisakyti sutarties
  • 6.1 Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, gavęs užsakymą, turi teisę per 14 dienų atsisakyti Sutarties.
  • 6.2. Siekiant pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, užsakytos Prekės negali būti naudojamos jokiu kitu būdu, nei tai yra būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti taip, kaip tai leidžiama išbandyti prekes fizinėje parduotuvėje. Jei Prekės buvo naudojamos bet kokiam kitam tikslui, kuris yra būtinas Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti, arba turi naudojimo ar nusidėvėjimo žymių, Pardavėjas turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal Prekių vertės sumažėjimą.
  • 6.3. Norint grąžinti Prekes, reikia pateikti Prekių pirkimo atsisakymo deklaraciją. Tai galima padaryti Pardavėjo elektroninėje aplinkoje ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės gavimo.
  • 6.4. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, nebent grąžinimo priežastis yra ta, kad grąžinama prekė neatitinka to, kas užsakyta.
  • 6.5. Pirkėjas privalo grąžinti Prekes per 14 dienų nuo deklaracijos pateikimo arba pateikti įrodymą, kad per minėtą laikotarpį Prekes perdavė vežėjui.
  • 6.6. Gavęs grąžinamas Prekes, Pardavėjas grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus sutartinius mokesčius. Pirkėjui iš dalies atsisakius Sutarties, su transportavimu susijusios išlaidos grąžinamos proporcingai.
  • 6.7. 6.6. punkte nurodyti mokesčiai grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo deklaracijos gavimo. Pardavėjas gali atsisakyti grąžinti pinigus, kol Pirkėjas negrąžina Prekės arba kol nepateikia įrodymų, kad grąžino Prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau.
  • 6.8. Jeigu Pirkėjas aiškiai pasirinko kitokį nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastas pristatymo būdas, Pardavėjo neprivalo grąžinti vartotojimo išlaidų, viršijančių išlaidas, susijusias su įprastu pristatymo būdu.
  • 6.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sandorio ir pareikalauti iš Pirkėjo grąžinti Prekes, jeigu Prekės kaina yra klaidingai pažymėta žymiai mažesnė už Prekės rinkos kainą.
 • 7. Atsakomybė
  • 7.1. Pardavėjas atsako už neatitikimą Prekių sutarties sąlygoms tuo atveju, jei neatitikimas jau egzistavo atsitiktinio sunykimo ir pažeidimo rizikos perėjimo Pirkėjui momentu (žr. punktą 4.3).
  • 7.2. Pardavėjas neatsako už neatitikimą Prekių sąlygoms, jei neatitikimas kilo dėl Pirkėjo veiklos ar neveikimo, pirmiausia dėl Pirkėjo Prekių laikymo, saugojimo ar eksploatavimo sąlygų pažeidimo, o taip pat ir dėl kitų aplinkybių, kurias Pirkėjas gali įtakoti ar už kurias Pirkėjas atsako.
  • 7.3. Suprantama, kad kiekviena Sutartis ir užsakymas gali būti išskaidoma į dalis. Jei Pardavėjas pažeidžia tik dalį Sutarties (pvz., dėl Prekių arba užsakymo), Pirkėjas turi teisę atsisakyti atitinkamos Sutarties dalies ar detalės, o likusi Sutarties dalis ir užsakymas turi būti vykdomi ir Pirkėjas turi už juos sumokėti.
  • 7.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis ES, Estijoje ir kitose šalyse bei tarptautinėje teisėje nustatytų sandorių apribojimų, susijusių su prekių pristatymu į šalis, kurioms taikomos sankcijos, ir trečiosioms šalims naudoti šiose šalyse. Draudžiama perparduoti atsargines dalis, priedus ir paslaugas (sutartis) bei transporto priemones į šalis, kurioms taikomos sankcijos. Draudžiama perparduoti atsargines dalis, priedus ir paslaugas (sutartis) bei transporto priemones į šalis, kurioms taikomos sankcijos. Tai apima tokias šalis kaip Kuba, Ukrainos Krymo regionas, vadinamoji Donecko ir Luhansko Liaudies Respublika, Iranas, Šiaurės Korėja, Rusija, Sirija; pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tai, jei Pirkėjas pažeidžia šį įsipareigojimą.
  • 7.5. Sutarties negalima atsisakyti, jei atsisakyti teisę turinti Šalis nėra jos atsisakiusi per vieną mėnesį nuo momento kai sužinojo apie esminį pažeidimą ar kai turėjo apie pažeidimą sužinoti.
  • 7.6. Tuo atveju, jei Prekės neatitinka sutarties sąlygų, Pirkėjas turi teisę reikalauti ryšium su tuo tik tokių nuostolių padengimo, kas yra tiesiogiai susiję su Prekių neatitikimu. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nuostolių, kurie nėra susiję su neatitinkančių Prekių naudojimu ar kitų daiktų pažeidimu.
  • 7.7. Pardavimo garantija yra 6 mėnesiai. Apie garantiniu laikotarpiu nustatytus trūkumus Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją iš karto ir privalo imtis priemonių Prekių sukeltų nuostolių didėjimui išvengti, priešingu atveju jis praranda su garantija susijusias teises. Pardavėjo garantijos pareiga negalioja ta dalimi, kuria trūkumai Prekėms yra sukelti Prekių eksploatacijos ar išsaugojimo taisyklių pažeidimu, o taip pat dėl kitų aplinkybių, kurias Pirkėjas gali įtakoti ar už kurias Pirkėjas atsako. Informuojant apie garantinį įvykį, Pardavėjas paaiškina Pirkėjui galimybes pašalinti trūkumą per protingą laiką, pašalinimo tvarką bei dokumentus, kuriuos Pirkėjas turi pateikti trūkumams įrodyti. Pirkėjas padengia išlaidas, kurios yra susijusios su garantiniu laikotarpiu tvarkomų trūkumų nustatymu.
  • 7.8. Delsiant įvykdyti finansinį įsipareigojimą ar kito įsipareigojimo pažeidimo atveju, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjo reikalauti delspinigių nulis kablelis du procentus (0,2 proc.) nuo laiku neapmokėto finansinio įsipareigojimo už kiekvieną delsiamą apmokėti dieną arba pažeidus kitą Pirkėjo įsipareigojimą 0,1 procentą Prekių kainos už kiekvieną su įsipareigojimo vykdymo delsimo dieną. Delspinigių tikslas yra priversti Pirkėją įvykdyti savo pareigą, o ne kompensuoti nuostolius.
  • 7.9. Pardavėjas yra atsakingas pagal pardavimų garantiją tik tada, jei Pirkėjas, vadovaudamasis visais gamintojo reikalavimais ir elgesio su Prekėmis bei defektų aptikimo tvarkomis , atitinkamo gamintojo oficialiam atstovui įrodo, jog Prekės turi defektų. Pirkėjas padengs išlaidas, susijusias su defektų, kurie turės būti pašalinti garantiniu laikotarpiu, aptikimu.
 • 8. Garantija
  • 8.1. Pirkėjo atstovas, pasirašęs šią sutartį ir bendrąsias sąlygas, asmeniškai garantuoja visus Pirkėjo įsipareigojimus Pardavėjui, kylančius iš sutarties ir bendrųjų sąlygų. Laiduotojas atsako iki 10 000 eurų.
 • 9. Nenugalimos jėgos aplinkybės
  • 9.1. Su Sutartimi susijusių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas nėra laikomi Sutarties pažeidimu, jei to priežastimi buvo aplinkybė, kurios Šalys negalėjo įtakoti, nenumatė ir negalėjo numatyti ar išvengti (nenugalimos jėgos aplinkybės). Nenugalimos jėgos aplinkybės visų pirma apima karą, priešo veiksmus, gaisrus, bendruosius streikus, stichines nelaimes, eksporto ir importo draudimus, vyriausybės ar bet kurios kitos valdžios institucijos nustatytus ar pakeistus apribojimus, įskaitant tokių taisyklių, sąlygų ir aktų suteikimą ar įgyvendinimą, kas iš esmės pakeičia Pardavėjui sutarties sąlygų vykdymą iš pradžių sutartoms sąlygoms ir sąnaudoms arba kurių laikymasis reiškia prievolę laikytis bet kokių papildomų apribojimų ar reikalavimų, kurie yra reikšmingi Pardavėjui teikiant paslaugas ar parduodant prekes.
  • 9.2. Nepaisant nenugalimos jėgos, Šalys imasi pagrįstų priemonių užkirsti kelią galimai žalai atsirasti bei jai sumažinti. Jei nenugalimos jėgos aplinkybė yra laikina, prievolės pažeidimas gali būti pateisinamas tik tuo laikotarpiu, kurį buvo užkirstas kelias įvykdyti prievolę.
  • 9.3. Šalis, kurios veikla vykdant su sutartimi susijusius įsipareigojimus yra sutrikdyta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo apie tai nedelsiant informuoti kitą Šalį.
  • 9.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybė trunka ilgiau nei 90 kalendorinių dienų, laikoma, kad Sutartis pasibaigė dėl to, kad jos nėra įmanoma vykdyti. Tokiu atveju nė viena Šalis neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų žalą, kilusią dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
 • 10. Konfidencialumas
  • 10.1. Pagrindinės sąlygos ir jų pagrindu sudarytos Sutartys, pirmiausiai pardavimo duomenys, yra konfidencialūs ir negali būti skelbiami be kitos Šalies raštiško sutikimo. Konfidencialumo reikalavimo pažeidimu nėra laikomas Pagrindinėse sąlygose ir Sutartyje nustatytų duomenų paskelbimas Šalių atstovams, dalininkams, darbuotojams ar kitiems su užsakymo vykdymu susijusiems asmenims, o taip pat ir auditoriams ir atitinkamą kompetenciją turintiems viešosios valdžios vykdytojams.
  • 10.2. Šalis, kuri pažeidžia punkte 8.1. nustatytą konfidencialumo reikalavimą, įsipareigoja sumokėti kitai Šaliai netesybas, kurios yra 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.
 • 11. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas
  • 11.1. Šioms Pagrindinėms sąlygoms ir jų pagrindu Sutarties sudarymui, vykdymui, keitimui, baigimui ir traktavimui bei su Pagrindinių sąlygų ir Sutarties, jos pažeidimu, baigimu ar negaliojimu susiję ginčų sprendimui taikoma Estijos Respublikos teisė
  • 11.2. Su Pagrindinėmis sąlygomis ir Sutartimi susijusius nesutarimus bandoma išspręsti derybomis ir susitarimu tarp Šalių. Jei derybos rezultatų neduoda, kilę ginčai sprendžiami Estijos Respublikos teismuose.
 • 12. Baigiamosios nuostatos
  • 12.1. Pranešimai, susiję su Sutartimi tarp šalių, turi būti pateikti Pardavėjo elektroninėje aplinkoje. Tai, kas pateikiama kitais kanalais, neturi teisinės reikšmės.
  • 12.2. Sudarius Sutartį baigia galioti visi tarp Šalių dėl Sutarties objekto ir tikslu sudaryti kiti susitarimai ar sutartys. Šiose Pagrindinėse sąlygose nesureguliuoti anksčiau tarp Šalių sudaryti susitarimai galioja tik ta apimtimi, kuria jie yra suderinti atskirai nuo Sutarties. Pagrindinėmis sąlygomis ir Sutartimi nesureguliuotais klausimais yra taikomos įstatymo nuostatos.
  • 12.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias pagrindines sąlygas. Pakeitimai galioja tiems užsakymams, kurie pateikiami po to, kai buvo informuojama apie pakeitimus aplinkoje www.originaalosad.ee. Iki to laiko pateiktiems užsakymams galioja užsakymo pateikimo laiku galiojusi Pagrindinių sąlygų redakcija.
  • 12.4. Jei Pagrindinių sąlygų ar Sutarties kuri nors nuostata negalioja ar yra niekinė ar jos negalima taikyti dėl kitų priežasčių, tai nesukelia Pagrindinių sąlygų ir Sutarties kitų nuostatų negaliojimo. Tokiu atveju negaliojanti ar netinkama taikyti nuostata laikoma pakeista nuostata, kuri yra kuo artimesnė negaliojančiai ar netinkamai taikyti nuostatai. Šalys daro viską, kas priklauso nuo jų, kad Pagrindinės sąlygos ir Sutartis liktų galioti tokia apimtimi, kokia ji buvo tuo metu, kai Šalys ją sudarė.
  • 12.5. Šalys patvirtina, kad Pagrindinių sąlygų ir Sutarties sąlygos yra joms aiškiai suprantamos ir jos supranta su Sutartimi susijusių teisių ir pareigų turinį. Šalys patvirtina, kad jos yra derybų būdu susitarė dėl Sutarties sąlygų, atsižvelgė į abiejų Šalių įstatymais nustatytas teises ir interesus bei užtikrina, kad Pagrindinėse sąlygose ir Sutartyje nustatytos sąlygos atitinka Šalių tikruosius interesus.
* Aš perskaičiau ir sutinku su pirkimo-pardavimo sutartimi.
* Įveskite kodą, parodytą paveikslėlyje: