э-Почта:

Пароль:

Забыли пароль ?
Вход для пользователей
Еще не наш клиент ? Зарегестрируйся!

Договор купли-продажи 01.10.2021

Договор купли-продажи 26.06.2023

Kehtiv alates 31.08.2023

MÜÜGILEPINGU RAAMTINGIMUSED

Käesolevad raamtingimused (edaspidi Raamtingimused) moodustavad lahutamatu osa müügilepingutest, mida JobCross OÜ (edaspidi Müüja, registrikood 12123506, aadress Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti) sõlmib elektroonilise keskkonna www.originaalosad.ee kaudu oma klientidega (edaspidi Ostja).

 • 1. Raamtingimuste eesmärk ja objekt
  • 1.1. Raamtingimustega ettenähtud korras ja tingimustel Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid (edaspidi nimetatud Kaup).
  • 1.2. Raamtingimuste eesmärk on reguleerida Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Müüja pakutava Kauba ostmisel Ostja poolt. Raamtingimuste alusel toimub Ostja poolt Müüjale tellimuste esitamine ning Müüja poolt vastavate tellimuste täitmine. Igaks konkreetseks müügitehinguks sõlmivad Müüja ja Ostja müügilepingu tellimuse esitamise ja kinnitamise teel (edaspidi Leping).
  • 1.3. Kauba hulka kuuluvate teenuste ja toodete sortiment ei ole fikseeritud ning see võib aja jooksul varieeruda. Müüjal on igal ajal õigus ühepoolselt muuta Kauba sortimenti, sh lõpetada mõne toote või teenuse pakkumine. Vastuvõetud tellimused tuleb täita vastavalt käesolevale Lepingule.
  • 1.4. Ostjale müüdava Kauba täpne kogus ja sortiment määratakse Ostja poolt Müüjale Lepingu alusel esitatava tellimusega.
 • 2. Tellimuse esitamine
  • 2.1. Kauba ostmiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse Müüja elektroonilise keskkonna www.originaalosad.ee kaudu. Tellimus peab sisaldama järgmist:
   - millist Müüja tootevalikus märgitud toodet Ostja tellib;
   - milline on tellitava toote kogus;
   - milline on tellitava toote hind;
   - milline on tellitava toote kirjeldus;
   - milline on tellitava toote unikaalne kood.
  • 2.2. Ostja esitab tellimusi individuaalse, Müüja poolt väljastatud kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Ostjal on õigus salasõna muuta, kuid see ei mõjuta tema õigusi ja kohustusi käesoleva lepingu alusel. Kõik nimetatud kasutajatunnuse kaudu esitatud tellimused loetakse Ostja tellimusteks ning nad on Ostjale siduvad. Kasutajatunnuse ja salasõna võimalikust kuritarvitamisest, volituseta kasutamisest ja vargusest tulenevaid riske kannab Ostja.
  • 2.3. Müüja esitab tellimuse kättesaamise ja täitmiseks vastuvõtmise kohta kinnituse Müüja elektroonilises keskkonnas või kasutajatunnusel märgitud e-mailile viivitamatult pärast Ostja tellimuse kättesaamisest. Müügileping konkreetse tellimuse osas loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega.
  • 2.4. Kauba ligikaudne tarnetähtaeg sõltub Kauba liigist ja tootjast ning on kindlaks määratud Müüja elektroonilises keskkonnas. Nimetatud tarnetähtaeg on indikatiivne, ei ole siduvaks lepingutingimuseks ning Müüja ei kanna selle möödalaskmisest tulenevalt vastutust. Ostjal on õigus tühistada oma tellimus ainult kokkuleppel Müüjaga.
  • 2.5. Juhul, kui tellimuse täitmine tellimuses näidatud tingimustel, eelkõige tellimuses näidatud koguses, sortimendis või Müüja elektroonilises keskkonnas toodud indikatiivse tarnetähtaja jooksul on võimatu, kohustub Müüja sellest Ostjale teatama kohe peale tellimuse täitmise võimatuse ilmnemist, kuid hiljemalt tarnetähtaja möödumisel. Sellisel juhul ei loeta tellimuse mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist müügilepingu rikkumiseks.
 • 3. Kauba hind ja maksetingimused
  • 3.1. Ostja kohustub tasuma Kauba eest vastavalt tellimuse esitamisel kehtivale Müüja hinnakirjale, mis on kättesaadav keskkonnas www.originaalosad.ee. Müüjal on õigus teha hinnakirjas ühepoolselt muudatusi. Hinnakirjas tehtavad muudatused ei kehti enne hinnakirja muutmist Müüja poolt kinnitatud tellimuste suhtes. Viimases lauses toodu ei kehti juhul, kui tellitud Kaup ei ole laos kättesaadav – sellisel juhul on Müüjal õigus muuta hinda kokkuleppel Ostjaga ning kui kokkuleppele ei jõuta, siis on Ostjal õigus tellimus tühistada.
  • 3.2. Müüjal on õigus esitada Ostjale tellitud kauba eest arve kohe pärast tellimuse kinnitamist vastavalt punktile 2.3.
  • 3.3. Ostja tasub Müüjale kauba eest Müüja esitatud arve alusel hiljemalt arvel toodud tähtaja jooksul. Ostuhinna tasumine loetakse teostatuks arvel näidatud summa laekumisel Müüja pangakontole. Müüjal on õigus peatada järgnevate tellimuste, mille täitmise tähtpäev on pärast eelmise tellimuse eest tasumise tähtpäeva, täitmine kuni eelmise tellimusega seotud kohustuste täitmiseni.
 • 4. Kauba üleandmine, omandiõiguse ning riisiko üleminek
  • 4.1. Müüja teeb Kauba Ostjale kättesaadavaks aadressil, mille Ostja teeb Müüjale teatavaks registreerimisel Müüja elektroonilises keskkonnas (edaspidi Tarnekoht). Kauba vedu Tarnekohta korraldab ning kauba kättetoimetamisega seotud transpordikulud kannab Müüja. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on Tarnekohaks Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti.
  • 4.2. Ostja on kohustatud Kauba Tarnekohas kokkulepitud tähtpäeval (sh kellaajal) vastu võtma. Juhul, kui Tarnekoht asub Ostja juures või selle määrab kindlaks Ostja, siis kohustub Ostja võtma Kauba Tarnekohas vastu Ostja majandus- või kutsetegevuse tavalisel tööajal, sh tegevuskoha tavalisel lahtiolekuajal. Kui Ostja ei võta tellitud Kaupa vastu vähemalt kahel kokku lepitud ajal või 15 kalendripäeva jooksul kokkulepitud tähtpäeva möödumisest, on Müüjal õigus lepingust taganeda ja nõuda Ostjalt leppetrahvi Kauba hinna ulatuses. Leppetrahv lisandub Kauba hinna tasumise nõudele ning leppetrahvi eesmärk on sundida Ostjat oma kohustusi täitma, mitte hüvitada kahju. Igal juhul hoiab Müüja Kaupa mitte üle kahe kuu pärast kokkulepitud tähtpäeva möödumist.
  • 4.3. Müüja üleandmiskohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Müüja üleandmiskohustuse täitmisega.
  • 4.4. Kauba üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtuaktiga, mille allkirjastamisega loetakse Kaup vastu võetuks. Kauba üleandmis-vastuvõtuaktiks loetakse ka Ostja poolt allkirjastatud arvet, kus on toodud üleantava kauba kogus. Ostja kinnitab nimetatud akti või arve allkirjastamisega, et on asjad piisava hoolikusega üle vaadanud ja on teadlik nende seisukorrast. Ostja kohustub üleandmis-vastuvõtmisaktis ja/või arvel märkima kõik Kaubal avastatud puudused. Kauba üleandmis-vastuvõtuaktiga või arvega võrdsustatakse ka Ostja kinnitus Kauba kättesaamise kohta elektroonilises keskkonnas www.originaalosad.ee. Juhul, kui Ostja ei kirjuta kauba üleandmis-vastuvõtuaktile või arvele alla ega anna kinnitust elektroonilises keskkonnas hiljemalt 7 päeva jooksul alates Arve väljastamisest, loetakse, et Ostja on Kauba vastu võtnud ning temal ei ole Kauba suhtes pretensioone.
  • 4.5. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Ostja poolt ostuhinna täieliku tasumisega ning muude Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmisega Müüjale (omandireservatsioon). Pooled ei käsitle käesolevat lepingut tingimusliku käsutustehinguna.
  • 4.6. Ostjal on kohustus jälgida EL-s, Eestis ja muudes riikides ning rahvusvahelises õiguses kehtestatud tehingute piiranguid kauba toimetamiseks sanktsioonide alustesse riikidesse ning kolmandatele osapooltele eesmärgiga kasutamiseks sellistes riikides. Keelatud on edasi müüa varuosi, lisavarustust ja teenuseid (lepinguid) ning sõidukeid sanktsioonide alustesse riikidesse. See hõlmab riike nagu Kuuba, Ukraina Krimmi piirkond, nn Donetski ja Luhanski rahvavabariik, Iraan, Põhja-Korea, Venemaa, Süüria; toodud loetelu on mitteammendav. Kui Ostja rikub nimetatud kohustust, ei kanna Müüja selle eest mis tahes vastutust.
 • 5. Kauba kvaliteet ja puudustest teavitamine
  • 5.1. Kaup peab olema kvaliteediga, mida sellist liiki Kaubalt tavapäraselt oodata võib, ning vastama õigusaktidega kehtestatud standarditele, kvaliteedisertifikaatidele ja teistele Kauba kohta esitatavatele kvaliteedinõuetele.
  • 5.2. Ostja kohustub Kauba vastuvõtmisel koheselt hoolikalt kontrollima selle vastavust lepingutingimustele, eelkõige kas Kaup vastab sortimendile ning on õiges koguses. Kauba mittevastavusel lepingutingimustele peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe päeva jooksul, kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama. Kui Ostja nimetatud kohustust ei täida, ei või ta hiljem Kauba lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ega Müüjale vastavas osas pretensioone esitada. Varjatud puudusele, mis seisneb Kauba kvaliteedis ning mida Ostja ei saanud Kauba korrapärase ja hoolika ülevaatamise käigus avastada, tuginemiseks peab Ostja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe päeva jooksul puuduse ilmnemisest Müüjat kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama. Varjatud puuduseks ei ole Kauba sortiment ja kogus ega välisilme.
  • 5.3. Kui Ostja teatas Kauba mittevastavusest Müüjale kokkulepitud korras ja tähtajal, koostatakse viie (5) päeva jooksul Müüja ja Ostja esindaja juuresolekul kahepoolne akt Kauba puuduste kohta. Juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud kirjalikult või e-kirja vormis, toimub akti koostamine Müüja asukohas Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Eesti, st . Ostja peab tagama, et akti koostamisel oleks Müüjal võimalik tutvuda müüdud Kaubaga. Kui Müüja esindaja viie (5) päeva jooksul Kaupa üle vaatama ja akti koostama ei ilmu, on Ostjal õigus koostada ühepoolne akt, mis on sellisel juhul aluseks pretensiooni esitamisel Müüjale. Ostja mitteilmumisel akti koostamisele, või kui Ostja ei taga Müüjale võimalust tutvuda müüdud Kaubaga, kaotab Ostja õiguse tugineda Kauba lepingutingimustele mittevastavusele.
  • 5.4. Ostja ei või puudustega Kauba eest makstut muude tema poolt tasumisele kuuluvate summadega tasaarvestada.
  • 5.5. Tellimusest taganemisel või muul juhul, kui Ostja peab tellitud Kauba Müüjale tagastama, peab Kaup olema samas seisundis ja pakendis nagu üleandmisel. Ostja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kauba halvenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, välja arvatud juhul, kui ta on asja kasutanud üksnes asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha Müüja esinduses.
  • 5.6. Juriidilisest isikust Ostjal ei ole õigus loobuda Kauba tellimusest ega tagastada Kaupa pärast seda, kui tellimus on tehtud, olenemata sellest, kas Kaup on vastu võetud või veel mitte. Poolte kokkuleppel võib Müüja teha Ostjale sellisel juhul allahindluse. Kui Osja on füüsiline isik, siis kohaldub taganemisõigus vastavalt peatükile 6.
 • 6. Füüsilisest isikust ostja taganemisõigus
  • 6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on füüsilisest isikust Ostjal õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
  • 6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud Kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud Kauba testimiseks füüsilises poes. Kui Kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt Kauba väärtuse vähenemisele.
  • 6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostmisest taganemise avaldus, mida on võimalik teha Müüja elektroonilises keskkonnas hiljemalt 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest.
  • 6.4. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule.
  • 6.5. Ostja peab Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud kauba vedajale.
  • 6.6. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Kui Ostja taganeb Lepingust osaliselt, tagastatakse transpordiga seotud kulusid proportsionaalselt.
  • 6.7. Punktis 6.6 toodud tasude tagastamine toimub viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on Kauba tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  • 6.8. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  • 6.9. Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi Kaup, kui kauba hind on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Kauba turuhinna.
 • 7. Vastutus
  • 7.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale (vt p 4.3).
  • 7.2. Müüja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on tingitud Ostja tegevusest või tegevusetusest, eelkõige Ostja poolt Kauba säilitus–, hoiu- või ekspluatatsioonitingimuste rikkumisest, samuti muudest asjaoludest, mida Ostja saab mõjutada või mille eest Ostja vastutab.
  • 7.3. Eeldatakse, et iga Leping ja tellimus on jagatav osadeks. Kui Müüja rikub Lepingut üksnes osaliselt (nt osa Kauba või tellimuse suhtes), siis on Ostjal õigus Lepingust taganeda vaid üksnes vastava osa või detaili suhtes ning ülejäänud osas kuulub Leping või tellimus täitmisele ja Ostja peab selle eest maksma.
  • 7.4. Ostjal ei ole õigust nõuda Kauba asendamist ega tasutud hinna tagastamist, kui Kaubal esinev puudus ei ole märkimisväärne, kui puudust saab parandada või kui Kauba asendamine on Müüja jaoks ebamõistlikult kulukas või aeganõudev.
  • 7.5. Lepingust ei või taganeda, kui taganemiseks õigustatud Pool ei ole taganenud ühe kuu jooksul olulisest rikkumisest teadasaamisest või teadasaama pidamisest.
  • 7.6. Juhul, kui Kaup ei vasta lepingu tingimustele, on Ostjal õigus sellega seoses nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on vahetult seotud Kauba mittevastavusega. Ostjal ei ole õigust nõuda kahju, mis seondub mittevastava Kauba kasutamisega või teiste esemete kahjustamisega.
  • 7.7. Müügigarantii aja kestus on 6 kuud. Garantiiajal ilmnenud puudustest on Ostja kohustatud Müüjat koheselt teavitama ning võtma tarvitusele abinõud Kauba kahjustuste suurenemise vältimiseks, vastasel juhul kaotab ta garantiist tulenevad õigused. Müüja garantiikohustus ei kehti osas, milles puudused on Kaubale tekkinud Kauba ekspluatatsiooni- või säilitamise eeskirjade rikkumisest, samuti muudest asjaoludest, mida Ostja saab mõjutada või mille eest Ostja vastutab. Garantiijuhtumi saabumisest teatamisel selgitab Müüja Ostjale mõistliku aja jooksul puuduse kõrvaldamise võimalusi ja korda ning dokumente, mida Ostja peab esitama puuduse tõendamiseks. Ostja kannab kulusid, mis seonduvad garantiiajal käsitletavate puuduste väljaselgitamisega.
  • 7.8. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel või muu kohustuse rikkumisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist null koma kaks protsenti (0,2%) õigeaegselt tasumata rahaliselt kohustuselt iga viivitatud päeva eest või Ostja muu kohustuse rikkumisel 0,1% Kauba maksumusest iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest. Viivise eesmärk on sundida Ostjat oma kohustusi täitma, mitte hüvitada kahju.
  • 7.9. Müüja vastutab müügigarantii korras üksnes juhul, kui Ostja tõendab Kaubal esineva puuduse vastava tootja ametlikus esinduses, järgides kõiki tootja nõudeid ja menetlusi Kauba käitlemiseks ja puuduse tuvastamiseks. Ostja kannab kulusid, mis seonduvad garantiiajal käsitletavate puuduste väljaselgitamisega.
 • 8. Käendus
  • 8.1. Käesolevat lepingut ja raamtingimusi allkirjastanud Ostja esindaja käendab isiklikult kõiki lepingust ja raamtingimustest tulenevaid Ostja kohustusi Müüja ees. Käendaja vastutab maksimaalselt kuni 10 000 euro ulatuses.
 • 9. Vääramatu jõud
  • 9.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud). Vääramatu jõu asjaoludeks on eelkõige sõjad, vaenlase tegevus, tulekahjud, üldstreik, loodusõnnetused, ekspordi-impordikeelud, valitsuse või mis tahes muu avaliku võimu esindaja kehtestatud või muudetud piirangud, sh selliste eeskirjade, tingimuste ja aktide andmine või kehtestamine, mis muudab Müüja jaoks oluliselt lepingu täitmist selle algselt kokkulepitud tingimustel ja kuludega või mille järgimine toob kaasa Müüja jaoks teenuste osutamisel või kaupade müümisel oluliste täiendavate piirangute või nõudmiste järgimise kohustuse.
  • 9.2 Vaatamata vääramatu jõu esinemisele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud abinõud tekkinud ja tekkida võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks. Kui vääramatu jõu asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist.
  • 9.3 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teisele Poolele teatama.
  • 9.4 Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 kalendripäeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sel juhul ei ole kummalgi Poolel õigust nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.
 • 10. Konfidentsiaalsus
  • 10.1. Raamtingimused ja nende alusel sõlmitud Lepingud, eelkõige müügiandmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta Raamtingimustes ega Lepingus sisalduvate andmete avaldamist Poolte esindajatele, osanikele, töötajale või muule tellimuse täitmisega seotud isikule, samuti audiitoritele ning vastava pädevusega avalikku võimu teostavatele isikutele.
  • 10.2. Pool, kes rikub punktis 9.1. sätestatud konfidentsiaalsusnõuet, kohustub maksma teisele Poolele leppetrahvi 10 000 (kümme tuhat) eurot.
 • 11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
  • 11.1. Käesolevatele Raamtingimustele ja nende alusel Lepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, lõpetamisel ja tõlgendamisel ning Raamtingimustele ja Lepingu, selle rikkumise, lõpetamise või kehtetusega seotud vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  • 11.2. Raamtingimustest ja Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel ja Poolte kokkuleppel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse tekkinud vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi kohtutes.
 • 12. Lõppsätted
  • 12.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud Müüja elektroonilises keskkonnas. Muude kanalite kaudu esitatu ei oma õiguslikku tähendust.
  • 12.2. Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad Poolte vahelised Lepingu eseme ja eesmärgiga seotud lepingud ning muud kokkulepped oma kehtivuse. Käesolevates Raamtingimustes reguleerimata Poolte varasemad kokkulepped kehtivad üksnes ulatuses, milles need on Lepinguga eraldi kokku lepitud. Raamtingimuste ja Lepinguga reguleerimata osas kohaldatakse seaduses sätestatut.
  • 12.3. Müüjal on õigus käesolevaid Raamtingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused kehtivad nende tellimuste suhtes, mis tehakse pärast muudatuste teatavakstegemist keskkonnas www.originaalosad.ee. Enne seda tehtud tellimustele kohaldub tellimuse tegemise ajal kehtinud Raamtingimuste redaktsioon.
  • 12.4. Kui Raamtingimuste või Lepingu mõni säte on tühine või kehtetu või seda ei ole võimalik muul põhjusel kohaldada, ei too see kaasa Raamtingimuste ega Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellisel juhul loetakse kehtetu või kohaldamatu säte asendatuks sättega, mis on võimalikult lähedane kehtetu või kohaldamatu sättega. Pooled teevad kõik endast oleneva, et Raamtingimused ja Leping jääksid võimalikult suures osas kehtima sellisena, nagu oli Poolte tahe Lepingu sõlmimisel.
  • 12.5. Pooled kinnitavad, et Raamtingimuste ja Lepingu tingimused on neile üheselt arusaadavad ning nad mõistavad neile Lepingust tekkivate õiguste ja kohustuste sisu. Pooled kinnitavad, et nad on Lepingu tingimustes kokkuleppele jõudnud läbirääkimiste tulemusena, võttes seejuures arvesse mõlema Poole seadusega ettenähtud õigused ja huvid ning tagades, et Raamtingimustest ja Lepingust tulenevad tingimused vastavad Poolte tegelikule ja eeldatavale tahtele.