Sähköposti:

Salasana:

Unohditko salasanasi?
Käyttäjän sisäänkirjautuminen
Et ole rekisteröity ? Rekisteröinti!

Myynti sopimus 01.10.2021

Myynti sopimus 26.06.2023

Kehtiv alates 31.08.2023

KAuPPASOPIMUKSEN YLEISEHDOT

Nämä Yleisehdot (jäljempänä Yleisehdot) ovat osana kauppasopimuksia, joita JobCross OÜ (jälkeenpäin Myyjä, rekisterikoodi 12123506, osoite Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinna, Viro), solmii verkkosivuston www.originaalosad.ee kautta asiakkaidensa kanssa (jäljempänä Ostaja).

 • 1. Yleisehtojen tavoite ja objekti
  • 1.1. Yleissopimuksissa määriteltyjen menettelyjen ja ehtojen mukaisesti Myyjä myy ja Ostaja ostaa Myyjän tarjoamia tuotteita ja palveluja (jäljempänä Tavara)
  • 1.2. Yleisehtojen tavoite on määritellä Myyjän ja Ostajan välisiä suhteita Myyjän tarjoamien Tavaroiden ostossa Ostajan toimesta. Yleisehtojen nojalla solmitun Sopimuksen mukaisesti esitetään Ostajan tilaus Myyjälle ja Myyjä toteuttaa tilaustoimituksen Ostajalle. Jokaista myyntitapahtumaa varten solmivat Myyjä ja Ostaja tilauksen esittämisen ja vahvistamisen kautta kauppasopimuksen(jäljempänä Sopimus).
  • 1.3. Tavaroihin kuuluva palvelu- ja tuotevalikoima ei ole kiinteä ja voi vaihdella ajan myötä. Myyjällä on aina oikeus muuttaa yksipuolisesti Tavaroiden tuotevalikoimaa, mm. myös lopettaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun myynnin. Jo vastaanotetut tilaukset tulee täyttää tämän Sopimuksen mukaisesti.
  • 1.4. Ostajalle myytävien Tavaroiden tarkka määrä ja lajitelma määritellään Ostajan esittämässä Sopimuksen mukaisessa tilauksessa Myyjälle.
 • 2. Tilauksen esittäminen
  • 2.1. Tavaroiden ostamiseksi Ostajan on tehtävä Myyjälle tilaus sähköisessä järjestelmässä www.originaalosad.ee. Tilauksen tulee sisältää:
   - ostettavan tuotteen nimi Myyjän tuotevalikoimasta;
   - tilattavan tuotteen määrä;
   - tilattavan tuotteen hinta;
   - tilattavan tuotteen kuvaus;
   - tilattavan tuotteen tuotekoodi;
  • 2.2. Ostaja tekee tilauksen Myyjän myöntämällä yksilöllisellä käyttäjänimellä ja salasanalla. Ostajalla on oikeus vaihtaa salasanaa, mikä ei kuitenkaan rajoittaa Sopimuksen mukaisia oikeuksiansa ja velvollisuuksiansa. Kaikkia käyttäjätunnuksella esitettyjä tilauksia pidetään Ostajan tilauksina, jotka ovat sitovia Ostajalle. Ostaja on vastuussa käyttäjänimen ja salasanan mahdollisesta väärinkäytöstä ja varkaudesta.
  • 2.3. Myyjän on vahvistettava tilauksen vastaanotto ja hyväksyminen viipymättä tilauksen saapumisen jälkeen, joko sähköisessä järjestelmässä tai käyttäjänimessä ilmoitettuun sähköpostiin. Kauppasopimus konkreettisen tilauksen suhteen katsotaan solmituksi tilausvahvistuksella.
  • 2.4. Tavaroiden arvioitu toimituspäivä riippuu tavaratyypistä ja valmistajasta. Toimitusaika on näkyvillä Myyjän verkkosivustolla. Toimituspäivä on arvioitu, eikä ole sopimusehtona sitova. Myyjä ei ole vastuussa toimitusaikojen muutoksista tai laiminlyönneistä. Ostajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa sopimalla Myyjän kanssa tai yksipuolisesti, jos tilauksen luvattu toimitusaika on ylitetty vähintään kaksinkertaisesti.
  • 2.5. Jos tilausta ei voida toimittaa tilauksessa toivotuin ehdoin, varsinkin tilauksen määrän, lajitelman tai Myyjän verkkosivustolla esitetyn ohjeellisen toimitusajan puitteissa, tulee Myyjän ilmoittaa asiasta Ostajalle heti asian selvittyä, mutta viimeistään toimitusajan umpeutuessa. Tällöin tilauksen toimittamatta jättämistä tai virheellistä toteuttamista ei pidetä kauppasopimuksen rikkomisena.
 • 3. Tavaran hinta ja maksuehdot
  • 3.1. Ostaja sitoutuu maksamaan Tavarasta tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston (joka on näkyvillä verkkosivustolla www.originaalosad.ee) mukaisesti. Myyjällä on oikeus tehdä muutoksia hinnastoon yksipuolisesti. Viimeistä sääntöä ei sovelleta, jos tilattuja Tavaroita ei ole saatavana varastossa. Myyjällä on silloin oikeus muuttaa hintaa vain sopimalla Ostajan kanssa tai jos sopimukseen ei päästä, Ostajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa.
  • 3.2. Myyjällä on oikeus lähettää lasku heti tilausvahvistuksen jälkeen luvun 2.3 mukaisesti
  • 3.3. Ostaja suorittaa Myyjälle Tavarasta maksun, Myyjän lähettämän laskun perusteella ja laskussa ilmoitetun eräpäivän mennessä. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun laskun summa tulee näkyviin Myyjän pankkitilille. Myyjällä on oikeus keskeyttää seuraavat tilaukset, jotka erääntyvät edellisen tilauksen eräpäivän jälkeen, kunnes edelliseen tilaukseen liittyvät maksuvelvoitteet on täytetty.
 • 4. Tavaran luovutus, omistusoikeuden ja riskin siirto
  • 4.1. Myyjä mahdollistaa Ostajan tilamaansa Tavaran noudon osoitteesta, joka ilmenee Ostajalle rekisteröitymisen yhteydessä Myyjän sähköisessä järjestelmässä (jäljempänä Toimituspaikka). Myyjä järjestää Tavaran saapumisen Toimituspaikkaan, sekä vastaa Tavaran kuljetuskustannuksista Toimituspaikkaan. Jos ei ole sovittu toisin, on Toimituspaikka osoitteessa Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinna, Viro.
  • 4.2. Ostaja on velvollinen noutamaan Tavarat Toimituspaikasta sovittuna päivänä ja kellonaikana. Jos Toimituspaikka sovitaan Ostajan asuinpaikassa tai muussa Ostajan määrämassa paikassa, on toimituksen vastaanottoaika sovittava työpäivän raameissa ja yrityksen toimispisteen aukioloaikoina. Jos Ostaja ei noutaa/vastaanottaa tilattuja Tavaroita kahtena sovittuna toimitusaikana tai 15 kalenteripäivän mennessä sovitusta toimituspäivästä, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus ja vaatia Ostajalta Tavaran myyntihinnan suuruinen sakko. Sopimussakko Tavaroista lisätään laskuun. Sopimussakon tarkoituksena on pakottaa Ostaja täyttämään velvoitteensa, eikä korvaamaan vahinkoa. Myyjä säilyttää kuitenkin Tavaraa sovitun toimituspäivän jälkeen enintään kaksi kuukautta.
  • 4.3. Myyjän luovutusvelvoite katsotaan täytetyksi Tavaran luovutuksella Ostajalle. Tavaroiden tahattoman katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Myyjän luovutusvelvoitteen täyttämisen hetkenä Ostajalle.
  • 4.4. Tavaroiden luovutus vahvistetaan toimitus- ja vastaanottoasiakirjalla, joka allekirjoitetaan Tavaran vastaanottohetkellä. Toimitusasiakirjaksi lasketaan myös Ostajan allekirjoittamaa lasku, jossa ilmoitetaan luovutettavien Tavaroiden määrä. Allekirjoittamalla nämä asiakirjat, Ostaja vahvistaa samalla myös tarkistaneensa vastaanotettuja Tavaroita huolellisesti ja olevansa tietoinen niiden kunnosta. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan kaikista Tavaroissa luovutushetkellä löytyneistä puutteista toimitus- ja vastaanottoasiakirjassa. Toimitusasiakirjaksi voidaan rinnastaa myös Ostajan vahvistusta Tavaran vastaanotosta sähköisessä järjestelmässä www.originaalosad.ee. Jos toimitusasiakirjaan tai sähköiseen järjestelmään ei saada Ostajan vahvistusta Tavaran vastaanotosta 7 päivän mennessä laskun lähettämisestä, katsotaan että Ostajaa on vastaanottanut Tavaran, eikä hänellä ole mitään vaatimuksia Tavaran suhteen.
  • 4.5. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun Ostaja on maksanut ostohinnan kokonaan ja täyttänyt muut Sopimukseen liittyvät velvoitteet (omistusvaraus). Tätä Sopimusta Osapuolet eivät pidä ehdollisena luovutussopimuksena.
  • 4.6. Ostajalla on velvollisuus noudattaa EU:ssa, Virossa ja muissa maissa sekä kansainvälisessä oikeudessa voimaan saatettuja sopimusrajoituksia tavaran toimittamisessa pakotteiden alaisiin maihin ja kolmansille osapuolille tarkoituksena käyttää tällaisissa maissa. Varaosien, lisävarusteiden ja palvelujen (sopimusten) sekä ajoneuvojen myyminen eteenpäin pakotteiden alaisiin maihin on kiellettyä. Tämä käsittää sellaiset maat, kuten Kuuba, Ukrainan Krimin alue, ns. Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat, Iran, Pohjois-Korea, Venäjä ja Syyria; esitetty luettelo ei ole täydellinen. Mikäli Ostaja rikkoo mainittua velvollisuutta, Myyjällä ei ole siitä minkäänlaista vastuuta.
 • 5. Tavaran laatu ja puutteista ilmoittaminen
  • 5.1. Tavaroiden täytyy vastaa laatua, jota tämän tyyppiseltä tavaralta normaalisti edellytetään. Tavaroiden on täytettävä laissa vahvistettuja standardeja, laatusertifikaatteja ym. tavaran laatuvaatimuksia.
  • 5.2. Vastaanottaessa Tavaran, sitoutuu Ostaja tarkistamaan huolellisesti Tavaran vastaavuutta Sopimusehtoihin, ensisijaisesti valikoiman ja määrän osalta. Jos Tavara ei vastaa sopimusehtoja, Ostajan on viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti Myyjälle ja kuvailtava virheet riittävän tarkasti (kuitenkin viimeistään yhden päivän kuluessa vastaanotosta). Jos Ostaja ei täytä ilmoitusvelvoitetta, hän ei voi enää myöhemmin esittää Myyjälle vaatimuksia Tavaran puutteista. Tavaran laatua koskevista piilovirheistä, joita Ostaja ei pystynyy havaitsemaan tavaroiden huolellisella tarkastuksella vastaanottohetkellä, Ostajan on viipymättä (viimeistään kahden päivän kuluessa vian havaitsemisesta) ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti ja kuvailtava virheet tarkasti. Piilovirheiksi ei lasketa Tavaroiden lajitelman ja määrän poikkeavaisuuksia tilaukseen verrattuna.
  • 5.3. Jos Ostaja ilmoittaa myyjälle Tavaran virheellisyydestä sovitun menettelyn mukaisesti ja määräajassa, laaditaan raportti Tavaran puutteista viiden (5) päivän aikana, Myyjän ja Ostajan edustajien läsnä ollessa. Ellei toisin ole kirjallisesti tai sähköisesti sovittu, raportti laaditaan Myyjän toimispisteessä Tähesaju tee 27/29, 13917 Tallinn, Viro. Raportin laatimista varten Ostaja mahdollistaa Myyjälle tarvittaessa myytyjen Tavaroiden tarkistamisen. Jos Myyjän edustaja ei tulee viiden (5) päivän mennessä tarkistamaan tavaroita ja laatimaan raporttia, Ostajalla on oikeus laatia yksipuolinen raportti, joka on perustana Ostajan vaatimuksiin Myyjälle. Jos Ostaja ei saapuu paikalle raportin laatimiseksi tai Ostaja ei anna Myyjälle mahdollisuutta tarkistaa myytyjä Tavaroita, Ostaja menettää oikeuden vetoa siihen, että tavarat eivät vastaa Sopimusehtoja.
  • 5.4. Ostaja ei saa vähentää puutteellisista Tavaroista maksettuja summia muista Sopimuksen nojalla maksuun kuuluvista summista.
  • 5.5. Tilauksen peruutuksen tai muissa tapauksissa, jossa Ostajan on palautettava tilatut Tavarat Myyjälle, Tavaroiden on oltava samassa kunnossa ja pakkauksissa, kuin toimitushetkellä. Ostaja vastaa tavaroiden välittömistä palautuskustannuksista. Tavaroiden huonontumisen tapauksissa Ostaja vastaa Tavaran käytöstä johtuvasta arvon alentumisesta, paitsi jos tavaraa on käytetty ainoastaan tuotteen olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnon selvittämiseen. Ostaja saa tavaraa käsitellä tai käyttää vain siinä määrin, kuten Myyjän edustuksessa yleensä sallitaan.
  • 5.6. Ostajalla, joka on oikeushenkilö, ei ole oikeutta luopua Tavaran tilaamisesta eikä palauttaa Tavaraa sen jälkeen, kun tilaus on tehty, riippumatta siitä, onko Tavara vastaanotettu tai vielä vastaanottamatta. Osapuolten sopimuksesta Myyjä voi antaa Ostajalle siinä tapauksessa alennusta. Mikäli Ostaja on luonnollinen henkilö, palautusoikeutta sovelletaan 6. luvun mukaisesti.
 • 6. Luonnollisen henkilön vetäytymisoikeus ostajana
  • 6.1. Tilauksen haltuun saamisen jälkeen Ostajalla, joka on luonnollinen henkilö, on oikeus vetäytyä Sopimuksesta 14 päivän kuluessa.
  • 6.2. Jotta vetäytymisoikeutta voi käyttää, tilattua Tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen Tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen sillä tavalla, kuin se on sallittua Tavaran testaamiseksi tavanomaisessa myymälässä. Mikäli Tavaraa on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin on tarpeen Tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, Myyjällä on oikeus vähentää palautettavaa maksua Tavaran arvon vähentymisen mukaisesti.
  • 6.3. Tavaran palauttamiseksi tulee esittää Tavaran ostamisesta vetäytymisilmoitus, jonka voi tehdä Myyjän sähköisessä ympäristössä viimeistään 14 päivän kuluessa Tavaran haltuun saamisesta lukien.
  • 6.4. Tavaran palautuskustannukset maksaa Ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palauttamisen syynä on se seikka, että palautettava esine ei vastaa tilattua.
  • 6.5. Ostajan tulee palauttaa Tavara ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste siitä, että hän edellä mainitun jakson aikana luovuttanut Tavaran kuljettajalle.
  • 6.6. Myyjä palauttaa palautettavan Tavaran saatuaan Ostajalle Ostajalta sopimuksen perusteella saamansa maksut. Mikäli Ostaja vetäytyy Sopimuksesta osittain, palautetaan kuljetukseen liittyvät kustannukset samassa suhteessa.
  • 6.7. Kohdassa 6.6 mainittujen maksujen palauttaminen tapahtuu viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta. Myyjä voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta, kunnes on saanut Tavaran takaisin tai kunnes Ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt Tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.
  • 6.8. Mikäli Ostaja on selväsanaisesti valinnut Myyjän tarjoamasta edullisimmasta tavanomaisesta esineen toimitustavasta eroavan toimitustavan, Myyjän ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitustapaan liittyvän kusta
  • 6.9. Myyjällä on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia Ostajalta Tavara takaisin, mikäli Tavaran hinta on erehdyksen vuoksi merkitty oleellisesti Tavaran markkinahintaa halvemmaksi.
 • 7. Vastuu
  • 7.1. Jos Tavara ei vastaa luovutushetkellä (jolloin Tavaroiden tahattoman katoamisen tai vahingoittumisen riskit siirtyvät Ostajalle, katso kohta 4.3) sopimusehtoja, on Myyjä vastuussa Tavaran poikkeavuudesta sopimusehtoissa määritetystä.
  • 7.2. Myyjä ei ole vastuussa Tavaran poikkeavuudesta sopimusehtojen suhteen, jos ne johtuvat Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä (em. Ostaja on laiminlyönyt Tavaroiden varastointi- säilytys- tai käyttöehtojen noudattamisen), myös muista olosuhteista, joihin Ostaja voi vaikuttaa tai joista hän on vastuussa.
  • 7.3. Oletetaan, että jokainen Sopimus ja tilaus on jaettava osiin. Jos Myyjä rikkoo Sopimusta vain osittain (esim. osaa Tavaran tai tilauksen suhteen), niin Ostajalla on oikeus purkaa Sopimus vain vastaavan osan tai yksityiskohdan osalta ja muu Sopimus on täytettävä sekä Ostajan kuuluu maksaa siitä.
  • 7.4. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia Tavaran korvaamista tai maksetun hinnan palauttamista, jos Tavaran virhe ei ole merkittävä, vika voidaan korjata tai Tavaran korvaaminen on Myyjälle kohtuuttoman kallista tai aikaa vievää.
  • 7.5. Sopimusta ei voi peruuttaa, jos peruutukseen oikeutettu Osapuoli ei ole tehnyt peruutusta 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tai olisi pitänyt saada tietoa olennaisesta rikkomuksesta.
  • 7.6. Jos tavarat eivät vastaa Sopimusehtoja, on Ostajalla oikeus vaatia vahingonkorvausta vain siinä tapauksessa, jos Tavaran puutteellisuudella on välitön yhteys vahingon korvaamista. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta vahingosta, joka on syntynyt vaatimustenvastaisesta Tavaran käytöstä tai johtuu muihin esineisiin syntyneistä vaurioista.
  • 7.7. Myyntitakuu on voimassa 6 kuukautta. Ostajan on ilmoitettava viipymättä Myyjälle takuuaikana havaituista puutteista ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin Tavaran vaurion pahenemisen estämiseksi, tai hän menettää takuuoikeudet. Myyjän takuuvelvollisuutta ei sovelleta siltä osin, kun Tavaroille aiheutuu puutteita, jotka johtuvat Tavaroiden käyttöä tai varastointia koskevien sääntöjen laiminlyönnistä, samoin muista olosuhteista, johon Ostaja voi vaikuttaa tai joista hän on vastuussa. Saatuaan ilmoituksen takuutapahtumasta, Myyjän on kohtuullisessa ajassa selitettävä Ostajalle käytettävissä olevia puutteiden korjaamismahdollisuuksia, järjestelyjä sekä asiakirjoja, jotka Ostajan on toimitettava puutteen todistamiseksi. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat takuuaikana korjattavissa olevien virheiden selvittämisestä.
  • 7.8. Maksutäytäntöönpanon viivästyessä tai muissa Ostajan velvoitteiden laiminlyöntitapauksissa Myyjällä on oikeus Ostajalta periä velkasummalta viivästyskorkoa 0,2 % päivässä eräpäivästä lukien tai Ostajan muiden velvoitteiden rikkomisesta 0,1% päivässä, alkaen eräpäivästä.
  • 7.9. Myyjä on vastuussa myyntitakuusta vain, jos Ostaja todistaa Tavarassa esiintyvän vian kyseisen valmistajan virallisessa toimipisteessä, noudattaen kaikkia valmistajan edellytyksiä ja menettelyjä Tavaran käsittelemisessä ja vian tunnistamisessa. Ostaja huolehtii takuuaikana käsiteltävien vikojen selvityskustannuksista.
 • 8. Takaus
  • 8.1. Tämän sopimuksen ja puite-ehdot allekirjoittanut Ostajan edustaja takaa henkilökohtaisesti kaikki sopimuksesta ja puite-ehdoista seuraavat Ostajan velvollisuudet Myyjän suhteen. Takaajan vastuun enimmäismäärä on 10 000 euroa.
 • 9. Ylivoimainen este
  • 9.1. Sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiä tai virheellistä täyttämistä ei pidetä sopimusrikkomisena, jos ne johtuvat osapuolista johtumattomista olosuhteista, joita ei pystytä ennakoimaan tai estämään (ylivoimainen este). Ylivoimaisiin esteisiin kuuluvat em. sota, vihollisen toiminta, tulipalot, yleislakot, luonnonkatastrofit, vienti- ja tuontikiellot, hallituksen tai muun viranomaisen asettamat ja muuttamat rajoitukset (mm. sellaisten sääntöjen, ehtojen ja säädösten asettaminen tai kiinnittäminen, jotka muuttavat oleellisesti Myyjän osalta Sopimuksen noudattamista, Sopimuksessa määritetyillä ehdoilla ja kustannuksilla tai Sopimuksen noudattaminen merkitsee Myyjälle palvelujen tai tuotteiden myynnissä olennaisten lisärajoituksien tai -vaatimuksien noudattamista.
  • 9.2. Huolimatta ylivoimaisesta esteestä, osapuolet sitoutuvat suorittamaan kohtuullisia toimenpiteitä mahdollisten vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi. Jos ylivoimainen este on väliaikainen, velvoitteiden rikkomus on selitettävissä vain siltä ajalta, jolloin este estää velvoitteen täyttämisen.
  • 9.3. Osapuolen, jonka sopimusvelvoitteiden täyttäminen häiriintyy ylivoimaisella esteellä, on ilmoitettava siitä viipymättä toiselle Osapuolelle.
  • 9.4. Jos ylivoimainen este jatkuu yli 90 kalenteripäivää, Sopimus katsotaan päättyneeksi Sopimuksen noudattamisen mahdottomuuden takia. Kummallakaan Osapuolella ei ole näissä tapauksissa oikeutta vaatia toiselta Osapuolelta korvausta sopimuksen laiminlyönnistä tai virheellisestä noudattamisesta syntyneestä vahingosta.
 • 10. Luottamuksellisuus
  • 10.1. Yleisehdot ja niiden nojalla solmitut Sopimukset, mm. myyntitiedot, ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa julkaista ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Luottamuksellisuusvaatimuksen rikkomiseksi ei lasketa Yleisehtojen ja Sopimuksen sisältämien tietojen julkaisemista Osapuolten edustajille, osakkeenomistajille, työntekijöille tai muille tilauksen toteuttamiseen osallistuville henkilöille, samoin tilintarkastajille sekä viranomaisille, joilla on asiaankuuluva toimivalta.
  • 10.2. Sopimuksen kohdan 8.1. mukaista luottamuksellisuusvaatimusta rikkonut Osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle Osapuolelle sopimussakon 10 000 (kymmenen tuhatta) euroa.
 • 11. Sovellettava laki ja riidanratkaisut
  • 11.1. Yleisehtojen ja niiden nojalla solmittujen Sopimuksien laatimista, toteuttamista, muuttamista, päättämistä tai tulkintaa varten ja niihin liittyvistä rikkomuksista tai mitätöimisen takia syntyneitä riitoja ratkaistaan Viron lainsäädäntöä sovellettaessa.
  • 11.2. Tämän Sopimuksen ja Yleisehtojen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla ja sopimalla Osapuolten kesken. Jos sopuratkaisua ei löydetä, syntyneet kiistat ratkaistaan lopullisesti Viron tuomioistuimessa.
 • 12. Loppusäännökset
  • 12.1. Osapuolten väliset Sopimukseen liittyvät ilmoitukset pitää esittää Myyjän sähköisessä ympäristössä. Muiden kanavien kautta esitetyllä ei ole oikeudellista merkitystä.
  • 12.2. Tämän Sopimuksen solmimisen yhteydessä lakkaa kaikkien aikaisemmin Osapuolten välissä solmittujen sopimusten ja muiden järjestelyjen voimassaolo, jos ne liittyivät tämän sopimuksen aiheeseen ja tarkoitukseen. Yleisehtoissa käsittelemättömät aiemmat Osapuolten väliset sopimukset ovat voimassa vain siltä osin, kuin niistä on erikseen sovittu tässä Sopimuksessa. Tässä Sopimuksessa ja Yleisehdoissa käsittelemättömissä asioissa sovelletaan Viron lainsäädäntöä.
  • 12.3. Myyjällä on oikeus muuttaa Yleisehtoja yksipuolisesti. Muutokset ovat voimassa vain tilauksiin, jotka esitetään sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu verkkosivustolla www.originaalosad.ee. Tilauksiin, jotka ovat tehtyjä ennen muutoksia, sovelletaan tilauksen esittämisen hetkellä voimassa olevia Yleisehtoja.
  • 12.4. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on pätemätön, mitätön tai muuten soveltumaton, se ei mitätöi muita Sopimuksen tai Yleisehtojen kohtia. Näissä tapauksissa pätemätön tai soveltumaton kohta katsotaan korvatuksi kohdalla, joka on mahdollisimman lähellä pätemätöntä tai soveltumatonta kohtaa. Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että Sopimus pysyisi voimassa sellaisenaan, kun se oli alun perin Osapuolien toiveiden mukaisesti laadittu ja tarkoitettu.
  • 12.5. Osapuolet vahvistavat, että Puite-ehtojen ja Sopimuksen ehdot ovat niille yksiselitteisen ymmärrettävät ja Osapuolet ymmärtävät niille Sopimuksesta seuraavien oikeuksien ja velvollisuuksien sisällön. Osapuolet vahvistavat, että ne ovat päätyneet Sopimuksen ehtojen suhteen sopimukseen neuvottelujen tuloksena ottaen tällöin huomioon kummankin Osapuolen laissa säädetyt oikeudet ja edut ja varmistaen, että Puite-ehdoista ja Sopimuksesta seuraavat ehdot vastaavat Osapuolten todellista ja edellytettävää tahtoa.